direct naar inhoud van Artikel 42 Waterstaat - Waterkering
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 42 Waterstaat - Waterkering

42.1 Bestemmingsomschrijving
42.1.1 Algemeen

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de inrichting en het onderhoud van waterstaatkundige werken, in het bijzonder een primaire waterkering, alsmede voor tijdelijke voorzieningen voor het Grensmaasproject.

42.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen, voor zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 51.5.

42.2 Bouwregels

Op de tot 'Waterstaat - Waterkering' bestemde gronden mogen geen bouwwerken worden opgericht, uitgezonderd andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen, nodig voor het behoud en onderhoud van de waterkering, met een bouwhoogte van maximaal 3.00 meter.

Bestaande bouwwerken mogen in hun huidige omvang worden gehandhaafd.

42.3 Afwijken van de bouwregels

Met dien verstande dat geen onevenredige nadelige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de waterkering, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 42.2 en toegetsaan worden dat op de gronden binnen deze bestemming wordt gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. het belang van de waterkering wordt niet onevenredig nadelig aangetast;
 • b. bebouwing is mogelijk op grond van de onderliggende bestemming;
 • c. burgemeester en wethouders winnen advies in bij de waterkeringbeheerder.
42.4 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik gronden en opstallen voor en/of als:

 • a. opslag-, stort- en of lozingsplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen, grond, stoffen en materialen, uitgezonderd voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het aanbrengen van afbeeldingen of tekens voor commerciĆ«le doeleinden.
42.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
42.5.1 Verbodsbepaling

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die voorkomen in de onderstaande opsomming:

 • a. het ontginnen, het bodem verlagen, het afgraven, het ophogen en/of het egaliseren;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het verwijderen of verstoren van de natuurlijke vegetatie en het scheuren of frezen van natuurlijke graslandvegetaties;
 • d. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande waterlopen;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • f. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewassen;
 • g. het verrichten van exploratieboringen en andere onderzoekingen naar bodemschatten, alsmede het slaan van waterputten of -bronnen ten behoeve van de drinkwaterwinning;
 • h. het bebossen of aanbrengen van kruidachtige of houtachtige gewassen op gronden die ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van het plan niet met een dergelijke vegetatie waren begroeid;
 • i. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen en kaden;
 • j. het bestrooien of bespuiten van gronden met chemische bestrijdingsmiddelen.

Deze omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • 1. het werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden is niet in strijd met de doeleindenomschrijving van het bestemmingsplan, of krachtens zodanige plannen gestelde eisen, een beheersverordening, een besluit als bedoeld in artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening dan wel met een voorbereidingsbesluit;
  • 2. voor het werk of de werkzaamheid een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988, een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is verleend indien zulks vereist is;
  • 3. het werk of werkzaamheid is niet in strijd met de regels gesteld bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening of bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening.
42.5.2 Normaal onderhoud en gebruik

Het bepaalde in 42.5.1 is niet van toepassing voor werken of werkzaamheden welke:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, alsmede werken en werkzaamheden tot herstel van voor de waterkeringsfunctie ongewenste veranderingen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
 • d. het onderhoud en herstel dan wel aanpassen van bestaande oeverbeschoeiingen;
 • e. strekken tot behoud of tot herstel van de landschappelijke, natuurlijke of cultuurhistorische waarden.
42.5.3 Toelaatbaarheid

De in 42.5.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvoor hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in 42.1 genoemde doeleinden niet onevenredig nadelig worden of kunnen worden aangetast, gehoord de waterkeringsbeheerder. Voor zover het betreft een vergunning waarbij de waterhuishouding en/of de waterafvoer in het geding is, wordt vooraf het waterschap gehoord.