direct naar inhoud van Artikel 47 Algemene aanduidingsregels
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 47 Algemene aanduidingsregels

47.1 geluidzone luchtvaart
47.1.1 geluidzone - grote luchtvaart

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - grote luchtvaart’ van de luchthaven Maastricht Aachen Airport geldt het gestelde in het Besluit Geluidsbelasting Grote Luchtvaart (BGGL).

47.1.2 geluidzone - kleine luchtvaart

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - kleine luchtvaart’ van de luchthaven Maastricht Aachen Airport geldt het gestelde in het Besluit Geluidsbelasting Kleine Luchtvaart (BGKL). Woningbouw is uitsluitend mogelijk op de door de gemeente Meerssen, provincie Limburg en het Rijk overeengekomen locaties, aangegeven in de brief ‘woningbouwlocaties in de gemeente Meerssen’ d.d. 14 september 2004. In bijlage 6. bij de regels ‘Overzicht consequenties ontwerp aanwijzing MAA voor ruimtelijke ontwikkelingen gemeente Meerssen’ zijn deze locaties weergegeven.

47.2 geluidzone - spoor
47.2.1 Verbod

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - spoor' mogen geen geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd.

47.2.2 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 47.2.1, met dien verstande dat de geluidsbelasting vanwege spoorweglawaai aan de gevels van de te realiseren objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verleende hogere grenswaarde.

47.3 milieuzone - bodembeschermingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bodembeschermingsgebied' is duurzaam behoud van kwetsbare functies en waarden als bijzondere bescherming van de bodem noodzakelijk. Het streven is naar een kwaliteit van bodem, grondwater en landschap die voldoet aan de eisen die de aanwezige bijzondere biotische, abiotische en cultuurhistorische waarden stellen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met dan wel afstemming te worden gezocht met het beleid ter zake van de Omgevingsverordening Limburg en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

47.4 milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de gronden mede bedoeld voor bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Hierop zijn geen aanvullende bouw- en gebruiksregels van toepassing.

47.5 milieuzone - waterwingebied
47.5.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' zijn de gronden mede bedoeld voor de winning van (drink)water uit het grondwater.

47.5.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' is het verboden om bebouwing en bouwwerken op te richten, die niet direct verbonden zijn aan de waterwinning, alsmede nieuwe bedrijven te vestigen. Aan bestaande bedrijvigheid, gebruik en beheer worden enkel ontwikkelingen toegestaan die geen bedreiging vormen voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

47.6 veiligheidszone - leiding
47.6.1 Verbod

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd.

47.6.2 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 47.6.1, met dien verstande dat:

 • a. voldaan wordt aan de normen die gelden voor het plaatsgebonden risico;
 • b. indien sprake is van toename van het groepsrisico, hiervoor een verantwoording plaatsvindt.
47.7 veiligheidszone - lpg

Ter plaatste van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' is het oprichten van nieuwe kwetsbare objecten, zoals woningen, scholen, bejaarden-, verzorgings- en ziekenhuizen, niet mogelijk indien en voor zover deze hinder niet is opgeheven.

47.8 veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' dienen nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van inrichtingen vooraf in het kader van externe veiligheid te worden getoetst en te voldoen aan de plaatsgebonden en/of groepsgebonden risico's.

47.9 veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen spoor

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen spoor' leidt de aanwezigheid van het spoor tot inachtname van een onderzoekszone van 0-50 meter voor individueel risico, waarbinnen alleen gebouwd mag worden conform de nota 'risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verder geldt ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen spoor' een aandachtsgebied voor groepsrisico.

47.10 vrijwaringszone - luchtvaart

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - luchtvaart' is het verboden bouwwerken op te richten met een grotere bouwhoogte dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte'. De aangegeven bouwhoogte in meters ten opzichte van N.A.P. mag evenmin overschreden worden door schoorstenen, dakkapellen, antennes, vlaggenmasten, opbouwen ten behoeve van lift- en luchtbehandelingsinstallaties, reclameborden of -verlichting en dergelijke, alsmede door enig deel van windturbines.

47.11 vrijwaringszone - spoor

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - spoor' mag (conform het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 22 van de Spoorwegwet) niet worden gebouwd en mogen geen werken of werkzaamheden worden uitgevoerd in strijd met de Spoorwegwet, zonder ontheffing door of vanwege de Minister van Infrastructuur en Milieu.

47.12 vrijwaringszone - vaarweg
47.12.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' mag, ongeacht de onderliggende bestemming, geen bebouwing worden opgericht.

47.12.2 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord Rijkswaterstaat, een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het oprichten van bebouwing op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' overeenkomstig het bepaalde in de onderliggende bestemming, met dien verstande dat:

 • a. het kanaalgebonden bebouwing betreft;
 • b. dit toekomstige infrastructurele uitbreidingen niet onmogelijk maakt;
 • c. dit niet leidt tot uit milieuhygiënisch en/of veiligheidsoogpunt onaanvaardbare situaties.
47.13 vrijwaringszone - weg 0-50 meter en vrijwaringszone weg 50-100 meter
47.13.1 Bouwregels
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg 0-50 meter' mogen geen bouwwerken worden opgericht, met uitzondering van bouwwerken gerelateerd aan of ten behoeve van de verkeersbestemming c.q. het wegverkeer en faunavoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg 50-100 meter' mag worden gebouwd, nadat vooraf overleg is gevoerd met en overeenstemming is bereikt met de wegbeheerder, i.c. Rijkswaterstaat.
47.13.2 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord Rijkswaterstaat, een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van de bouwregels ten behoeve van het oprichten van bebouwing op de gronden gelegen binnen de 'vrijwaringszone - weg 0-50 meter' overeenkomstig het bepaalde in de onderliggende bestemming, met dien verstande dat:

 • a. dit toekomstige infrastructurele uitbreidingen niet onmogelijk maakt;
 • b. dit niet leidt tot uit milieuhygiënisch en/of veiligheidsoogpunt onaanvaardbare situaties.

 

47.14 tijdelijke werkwegen, tijdelijke ringdijk en tijdelijke gronddepots
47.14.1 Algemeen

Tijdelijke voorzieningen voor het project Grensmaas mogen uitsluitend gerealiseerd worden:

 • a. in de vorm van tijdelijke werkwegen ter plaatse van de aanduiding 'zone tijdelijke werkwegen';
 • b. in de vorm van ringdijk ter plaatse van de aanduiding 'tijdelijke ringdijk';
 • a. in de vorm van gronddepots ter plaatse van de aanduiding 'tijdelijke gronddepots'.
47.14.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van de tijdelijke werkwegen, ringdijk en gronddepots indien dit noodzakelijk

is:

 • a. ten behoeve van de bescherming van het woonmilieu, onder andere voor wat betreft geluid en luchtkwaliteit;
 • b. ter voorkoming van onevenredige nadelige aantasting van de omliggende natuurlijke waarden.
47.15 zoekgebied ongelijkvloerse kruising
47.15.1 Algemeen

Een ongelijkvloerse kruising voor het project Grensmaas magen uitsluitend gerealiseerd worden ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ongelijkvloerse kruising'.

47.15.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van de ongelijkvloerse kruising indien dit noodzakelijk

is:

 • a. ten behoeve van de bescherming van het woonmilieu, onder andere voor wat betreft geluid en luchtkwaliteit;
 • b. ter voorkoming van onevenredige nadelige aantasting van de omliggende natuurlijke waarden.
47.16 langshaven
47.16.1 Algemeen

Een langshaven voor het project Grensmaas ten behoeve van de overslag en andere laad- en loswerkzaamheden mag uitsluitend gerealiseerd worden ter plaatse van de aanduiding 'langshaven'.

47.16.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van de langshaven indien dit noodzakelijk

is:

 • a. ten behoeve van de bescherming van het woonmilieu, onder andere voor wat betreft geluid en luchtkwaliteit;
 • b. ter voorkoming van onevenredige nadelige aantasting van de omliggende natuurlijke waarden.