direct naar inhoud van Artikel 14 Groen
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 14 Groen

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Algemeen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. openbare groenvoorzieningen, zoals trapvelden, speelplaatsen, plantsoenen, waterpartijen met de daarbij behorende voet- en fietspaden en andere voorzieningen;
  • b. parkeervoorzieningen en verkeersdoeleinden;
  • c. doeleinden van openbaar nut;
  • d. duurzaam, bodem- en waterbeheer, tevens wateropvang/buffering en infiltratie.
14.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen, voor zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 51.5.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. gebouwen, geen woning zijnde, ten behoeve van de in 14.1.1 genoemde doeleinden;
  • b. bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals straatmeubilair, zitbanken, afvalbakken, ondergrondse afvalvoorzieningen, verlichting, vlaggenmasten, speelvoorzieningen en kunstobjecten, ten behoeve van de in 14.1.1 genoemde doeleinden.
14.2.2 Regels met betrekking tot bebouwing

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

  • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 20 m².
  • b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 3.50 meter.
  • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen, mag niet meer bedragen dan 2.00 meter, met uitzondering van lantaarnpalen en vlaggenmasten, waarvan de bouwhoogte ten hoogste 10.00 meter mag bedragen.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in artikel 51.4.