direct naar inhoud van Artikel 13 Gemengd - Natuur na ontgronding
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 13 Gemengd - Natuur na ontgronding

13.1 Bestemmingsomschrijving
13.1.1 Algemeen

De voor 'Gemengd - Natuur na ontgronding' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. natuurontwikkeling;
 • b. de winning, verwerking en transport van oppervlaktedelfstoffen;
 • c. kleiberging;
 • d. grinddrempels en -ruggen;
 • e. vistrappen;
 • f. tijdelijke voorzieningen voor het Grensmaasproject;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. de bestaande wegen;
 • i. extensief recreatief medegebruik van gerealiseerde natuur.
13.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen, voor zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 51.5.

13.2 Bouwregels

Op de voor 'Gemengd - Natuur na ontgronding' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd met uitzondering van:

 • a. tijdelijke voorzieningen voor het project Grensmaas in de vorm van gebouwen geen woning zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 10.00 meter;
 • b. tijdelijke voorzieningen voor het project Grensmaas in de vorm van andere bouwwerken tot een maximale bouwhoogte van 25.00 meter;
 • c. hoogwaterbruggen tot een maximale bouwhoogte van 10.00 meter.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van tijdelijke voorzieningen voor het project Grensmaas bestaande uit tijdelijke werkwegen, indien dit noodzakelijk is:

 • a. ten behoeve van de bescherming van het woonmilieu, onder andere voor wat betreft geluid en luchtkwaliteit;
 • b. ter voorkoming van onevenredige nadelige aantasting van de omliggende natuurlijke waarden.