direct naar inhoud van Artikel 18 Maatschappelijk - Militair terrein
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 18 Maatschappelijk - Militair terrein

18.1 Bestemmingsomschrijving
18.1.1 Algemeen

De voor 'Maatschappelijk - Militair terrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. militair gebruik;
 • b. instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden,
 • c. bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. extensief recreatief medegebruik;
 • f. voor wandel-, fiets-, wielren- en mountainbike-evenementen op bestaande wegen/paden overeenkomstig de bepalingen voor evenementen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
18.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen, voor zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 51.5.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op de voor 'Maatschappelijk - Militair terrein' aangewezen gronden:

 • a. mag niet worden gebouwd, uitgezonderd het oprichten van voorzieningen, zoals in de vorm van hekwerken, ter bescherming van waterputten in waterwingebied;
 • b. is het verlenen van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan uitgesloten.
18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in artikel 51.4.

18.4 Specifieke gebruiksregels
18.4.1 Gebruik van de grond

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de grond:

 • a. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en/of kampeermiddelen, anders dan ten behoeve van het in artikel 18.1.1 toegestane gebruik;
 • b. als sport- en wedstrijdterrein, parkeerterrein, buitenmanege of lig- en speelweide, anders dan ten behoeve van het in artikel 18.1.1 toegestane gebruik;
 • c. ten behoeve van agrarische doeleinden;
 • d. voor het beproeven van voertuigen, de beoefening van de motorsport, het houden van wedstrijden met motorrijtuigen, motoren of (brom)fietsen;
 • e. voor het racen of crossen met motorrijtuigen, motoren of (brom)fietsen;
 • f. als staanplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
 • g. voor het opslaan van mest(stoffen) uitgezonderd in mestzakken, als daarvoor een omgevingsvergunning is verleend;
 • h. voor het oprichten van boogkassen, hagelnetten en teeltondersteunende voorzieningen;
 • i. voor opslagdoeleinden, zoals onder andere het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen alsmede tuinafval, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik;
 • j. als terrein voor het aanbrengen en het hebben van opschriften, aankondigingen of afbeeldingen, behouden het bepaalde in artikel 7 van de Grondwet;
 • k. voor terras, tennisbaan, zwembad en manegebak;
 • l. voor het winnen van bosstrooisel en mos;
 • m. voor het scheuren van grasland.
18.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.5.1 Verbodsbepaling

Het is verboden op of in de voor 'Maatschappelijk - Militair terrein' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, het ophogen , egaliseren van de bodem, uitgezonderd de aanleg van drinkpoelen;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tenzij zulks noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. het bemalen of draineren van gronden en het winnen van water of het anderszins verlagen van de grondwaterstand;
 • e. het verrichten van exploratie- en exploratieboringen ten behoeve van de delfstoffenwinning
 • f. het geheel of gedeeltelijk aanleggen van oeverbeschoeiingen en het graven, aanleggen en/of dempen van waterlopen;
 • g. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van graften, bosstroken en/of grasbanen;
 • h. het scheuren van grasland in beekdalontwikkelingszone en kwel- of bronzones, overeenkomstig bijlage 14 bij de regels;
 • i. het vellen of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadiging van houtgewas ten gevolge kunnen hebben;
 • j. het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
18.5.2 Normaal onderhoud en gebruik

Het bepaalde in 18.5.1 is niet van toepassing voor:

 • a. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd.
18.5.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 18.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in de aanhef van dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig nadelig worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind.