direct naar inhoud van Artikel 17 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 17 Maatschappelijk - Begraafplaats

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 Algemeen

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. doeleinden van lijkbezorging;

met de daarbij behorende:

 • b. terreinen, wegen en paden;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen uitsluitend voor het toegestane gebruik en met inachtname van het parkeerbeleid uit artikel 51.3.2 en 51.3.3;
 • f. bouwwerken geen gebouwen zijnde;
 • g. doeleinden van openbaar nut.
17.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen, voor zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 51.5.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op de voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, geen woningen zijnde, ten behoeve van de in 17.1.1 genoemde doeleinden.
17.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen uitsluitend binnen het bouwvlak te worden opgericht;
 • b. het bouwvlak mag in zijn geheel worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van gebouwen mag ten hoogste 3.50 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste 5.00 meter bedragen;
17.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Binnen het bestemmingsvlak mag de bouwhoogte van andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen, ten hoogste 4.50 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2.00 meter mag bedragen.

17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in artikel 51.4.