direct naar inhoud van Artikel 8 Bedrijf - Hovenier
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 8 Bedrijf - Hovenier

8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1 Algemeen

De voor 'Bedrijf - Hovenier' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een hoveniersbedrijf;
 • b. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

met de daarbij behorende:

 • c. voorzieningen, zoals verharding, wegen, paden en groen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen uitsluitend voor het toegestane gebruik en met inachtname van het parkeerbeleid uit artikel 51.3.2 en 51.3.3;
 • f. bouwwerken geen gebouwen zijnde;
 • g. doeleinden van openbaar nut.
8.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen, voor zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 51.5.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijf - Hovenier' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in 8.1.1 genoemde doeleinden;
 • b. de daarbij behorende andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen, die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
8.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. er mag ten hoogste 1 bouwlaag worden opgericht;
 • c. de voorgevel dient voor ten minste 70% in de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd;
 • d. de goothoogte van gebouwen, geen woning zijnde, mag ten hoogste 4.50 meter bedragen of de bestaande goothoogte indien deze hoger is;
 • e. de bouwhoogte van gebouwen, geen woning zijnde, mag niet meer dan 8.00 meter edragen of de bestaande bouwhoogte indien deze hoger is;
 • f. een bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen dienen te voldoen aan het bepaalde in 8.2.3.
8.2.3 Regels met betrekking tot de bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen

Voor het bouwen van de bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een bedrijfswoning dient ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' te worden gebouwd;
 • b. de bedrijfswoning mag in ten hoogste 2 bouwlagen worden gebouwd;
 • c. de hoogte van een bouwlaag mag niet meer dan 3,50 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 12.50 meter bedragen;
 • e. de voorgevelbreedte van een bedrijfswoning dient ten minste 5.50 meter te bedragen;
 • f. bedrijfswoningen dienen plat of met een kap van ten minste 30o en ten hoogste 60o te worden afgedekt. Overkappingen en serres mogen worden afgedekt met een kap van ten hoogste 30o; 
 • g. bijgebouwen mogen uitsluitend 3,00 meter achter de voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd;
 • h. voor zover bijgebouwen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 meter te bedragen;
 • i. per bedrijfswoning mag het oppervlakte aan bijgebouwen ten hoogste 70 m² bedragen;
 • j. bijgebouwen mogen maximaal 20.00 meter achter de achtergevel van de bedrijfswoning worden gebouwd;
 • k. bijgebouwen mogen in ten hoogste 1 bouwlaag worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de goothoogte van een aangebouwd bijgebouw (waaronder begrepen carports en overkappingen) ten hoogste gelijk zal zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het woonhuis plus 0.25 meter;
  • 2. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw ten hoogste 3.00 meter zal bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van een bijgebouw zal ten hoogste 5.00 meter bedragen.
8.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Binnen het bestemmingsvlak mag de bouwhoogte van andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen, ten hoogste 3.50 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte voor de naar de weg gekeerde bouwgrens en/of de bijgebouwgrens niet meer dan 1.00 meter en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens en/of bijgebouwgrens niet meer dan 2.00 meter mag bedragen.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in artikel 51.4.

8.4 Afwijken van de bouwregels
8.4.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het overschrijden van de bouwgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het overschrijden van de bouwgrenzen binnen de bestemming 'Bedrijf - Hovenier' met maximaal 5.00 meter, respectievelijk het vergroten van het bouwvlak waarbij de grenzen van het bouwvlak met maximaal 5.00 meter worden overschreden, met dien vestande dat;

 • a. de noodzaak daartoe vanuit de bedrijfsvoering is aangetoond;
 • b. natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en belangen niet onevenredig nadelig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind;
 • c. bij monumentale en beeldbepalende panden de inhoud van de bebouwing daardoor met niet meer dan 10% mag toenemen;
 • d. de goothoogte ten hoogste 6.50 meter mag bedragen;
 • e. bij het verlenen van de omgevingsvergunning de bepalingen in acht worden genomen, zoals opgenomen in artikel 48.2.
8.4.2 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde met een grotere bouwhoogte

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde met een grotere bouwhoogte, met dien verstande dat:

 • a. dit om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is;
 • b. ten behoeve van de verkeersveiligheid, voldoende afstand tot de bestemming 'Verkeer' wordt aangehouden;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 2.00 meter mag bedragen en voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde ten hoogste 6.00 meter mag bedragen;
 • d. bij het verlenen van de omgevingsvergunning de bepalingen in acht worden genomen, zoals opgenomen in artikel 48.2.
8.5 Specifieke gebruiksregels
8.5.1 Gebruik van de grond

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de grond anders dan voor:

 • a. de onder 8.1 genoemde bedrijfsdoeleinden;
 • b. tuin en/of groenvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen.
8.5.2 Gebruik van opstallen

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van opstallen voor:

 • a. detailhandel;
 • b. horeca;
 • c. (verblijfs)recreatie;
 • d. verkooppunt voor motorbrandstoffen of andere explosiegevaarlijke stoffen;
 • e. opslag, anders dan in verband met het toegelaten gebruik en anders dan voor het stallen van kampeermiddelen en boten niet zichtbaar binnen bestaande bebouwing, niet zijnde een glazen kas, binnen het bouwvlak, waarbij in ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaarlijke opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk;
 • f. permanente of tijdelijke bewoning anders dan in de bedrijfswoning.
8.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Bedrijf - Hovenier' wijzigen in de bestemming 'Wonen', met dien verstande dat:

 • a. de volgens de bestemming toegestane activiteiten ter plaatse zijn beëindigd;
 • b. de woningbouw past binnen de Provinciale Woonvisie;
 • c. geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen;
 • d. de woningen inpasbaar zijn vanuit het stedenbouwkundig beeld;
 • e. de geluidsbelasting, blijkens een geluidsniveaukaart dan wel een akoestisch onderzoek, niet hoger is dan de voor wegverkeerslawaai geldende voorkeursgrenswaarden, of een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder, in welk geval de verblijfsruimten van de woning in overwegende mate aan de geluidsluwe zijde dienen te worden gesitueerd;
 • f. uit onderzoek naar de gesteldheid van de bodem is gebleken, dat er vanuit milieuhygiënisch opzicht geen bezwaren bestaan tegen de realisering van woningen. Voor zover uit dat onderzoek een verontreiniging naar voren komt, dienen de gronden te worden gesaneerd in overeenstemming met de saneringsaanpak zoals opgenomen in de Wet bodembescherming;
 • g. de luchtkwaliteit niet zodanig is of kan worden beïnvloed dat wettelijke bezwaren bestaan tegen de realisering van woningen;
 • h. voordat aan deze wijzigingsbevoegdheid toepassing wordt gegeven, middels een vooronderzoek inzicht in de flora en fauna waarden van het gebied dient te zijn gegeven.
 • i. rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding (waterkwaliteit en -kwantiteit);
 • j. voordat aan deze wijzigingsbevoegdheid toepassing wordt gegeven, middels een vooronderzoek inzicht in de archeologische waarden van het gebied dient te zijn gegeven;
 • k. de regels als bedoeld in de Structuurvisie Buitengebied zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels van dit bestemmingsplan in acht worden genomen;
 • l. bij de wijziging voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 27, met dien verstande dat, het wijzigingsplan duidelijkheid geeft over (nieuwe) bouwvlakken en de aanduiding 'bijgebouwen', alsmede het aantal en de aard van de woningen.