direct naar inhoud van Artikel 26 Water
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 26 Water

26.1 Bestemmingsomschrijving
26.1.1 Algemeen

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishoudkundige doeleinden: het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water, eventueel gecombineerd met infiltratie van water in de bodem;
 • b. geluidswerende voorzieningen ten behoeve het Grensmaasproject ter plaatse van de aanduiding 'geluidwal';
 • c. verkeer te water, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - beroeps- en/of pleziervaart;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. de instandhouding en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden.

Toegelaten zijn:

 • a. watergangen;
 • b. waterberging;
 • c. waterpartijen;
 • d. bijbehorende taluds en bermen;
 • e. groen, als bedoeld in artikel 14 van deze regels, echter uitsluitend indien daardoor de hoeveelheid oppervlaktewater niet wordt verminderd;
 • f. de daarbij behorende bouwwerken.
26.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen, voor zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 51.5.

26.2 Bouwregels
26.2.1 Algemeen

Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van het beheer en de daarbij behorende voorzieningen, zoals steigers, kademuren en oeverbeschoeiingen;
 • b. bouwwerken geen gebouwen zijnde in de vorm van bruggen en dergelijke;
 • c. een gebouw dat dienst doet als schuilgelegenheid, kleedruimte e.d., uitsluitend in het bouwvlak.
26.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3.50 meter.

26.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in artikel 51.4.

26.4 Specifieke gebruiksregels

Op de gronden met de bestemming 'Water' zijn de gebods- en verbodsbepalingen van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas en de Beleidslijn Grote Rivieren van toepassing.