direct naar inhoud van Artikel 49 Algemene wijzigingsregels
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 49 Algemene wijzigingsregels

49.1 Algemene wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van het in geringe mate, tot niet meer dan 2.00 meter, verschuiven van de bestemmingsgrenzen, mits dit noodzakelijk is, in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden van de verbeelding, ten opzichte van de feitelijke situatie, voor zover daarmee wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke toestand te bereiken.

49.2 Wijziging in de bestemming 'Water'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemmingen wijzigen in de bestemming 'Water' en de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterlopen', gehoord het Waterschap, ten behoeve van het aanleggen van watergangen, waaronder regenwaterbuffers, en het herinrichten van bestaande watergangen, waaronder meandering, met dien verstande dat:

  • a. de noodzaak daartoe in het kader van een adequaat waterhuishoudkundig beheer is aangetoond;
  • b. natuurlijke en landschappelijke waarden niet onevenredig nadelig worden aangetast;
  • c. ruimtelijke inpassing in het landschap verzekerd is;
  • d. de bodem, blijkens bodemonderzoek vooraf, niet zodanig verontreinigd is, dat bezwaren bestaan tegen het voorgestane gebruik;
  • e. het herinrichten plaatsvindt binnen een zone van 50.00 meter aan weerszijden van de bestaande loop van de watergang, met dien verstande, dat:
    • 1. bij de wijziging voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 23 en 34 van deze regels.
49.3 Wijziging ten behoeve van nieuwe landgoederen

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemmingen wijzigen in de bestemmingen Wonen en Natuur ten behoeve van het oprichten van nieuwe landgoederen, met dien verstande dat de voorwaarden zoals neergelegd in de Structuurvisie Buitengebied (module 1), zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels van dit bestemmingsplan, in acht worden genomen.

49.4 Wijziging ten behoeve van gebiedseigen recreatie en toerisme

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemmingen wijzigen in de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie ten behoeve van de nieuwvestiging en uitbreiding van recreatieve en toeristische verblijfsfuncties, met dien verstande dat de voorwaarden zoals neergelegd in de Structuurvisie Buitengebied (module 2), zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels van dit bestemmingsplan, in acht worden genomen.

49.5 Wijziging ten behoeve van niet-gebiedseigen recreatie en toerisme

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemmingen wijzigen in de bestemming Horeca ten behoeve van het oprichten van (kleinschalige) hotels en restaurants, met dien verstande dat de voorwaarden zoals neergelegd in de Structuurvisie Buitengebied (module 3), zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels van dit bestemmingsplan, in acht worden genomen.

49.6 Wijziging ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemmingen wijzigen ten behoeve van de vestiging van maatschappelijke voorzieningen binnen bestaande gebouwen, met dien verstande dat de voorwaarden zoals neergelegd in de Structuurvisie Buitengebied (module 5), zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels van dit bestemmingsplan, in acht worden genomen.

49.7 Wijziging ten behoeve van wonen

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van niet voor bewoning bestemde monumentale panden wijzigen in de bestemming Wonen, met dien verstande dat de voorwaarden zoals neergelegd in de Structuurvisie Buitengebied (module 5), zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels van dit bestemmingsplan, in acht worden genomen.